جایگاه صحیح مسلم در سیر تدوین حدیث (پنج جلد)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : دانشكده اصول الدین قم
سال دفاع : 1377

چکیده :

(4)
جایگاه صحیح مسلم در سیر تدوین حدیث (پنج جلد)

پور طباطبائی، مجید

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم
به راهنمایی: معرفت، محمدهادی
استاد مشاور: محمدی، عبدالله
سال 1377
259صفحه
كلید واژه : حدیث / صحیح مسلم(كتاب) / اسلام

چكیده : این پژوهش شامل سه قسمت كلی به شرح زیر است:1-سنت ، دومین منبع اجتهاد.2-چگونگی انتشار حدیث اهل تسنن.3-صحیح مسلم

کلیدواژگان :