آشنایی با احوال و احادیث زنان راوی پیامبر (ص) (از حرف الف تا دال)

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : دانشگاه تربیت مدرس
سال دفاع : 1376

چکیده :

(۲)
آشنایی با احوال و احادیث زنان راوی پیامبرص (از حرف الف تا دال)

حسینی، زینب‌السادات

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تربیت مدرس
به راهنمایی: غروی‌نائینی، نهله
سال ۱۳۷۶
۲۱۷ صفحه
كلید واژه : صحابه / اسلام / حدیث / زن / محمد(ص)، پیامبر اسلام

چكیده : در این رساله شخصیت ، احادیث و اندیشه راویانی از زنان صحابی معرفی شده است . محدوده مطالعه در این بحث براساس حروف الفبا از "الف " تا "دال" می‌باشد. مطالعه كتب سیره، تاریخی و رجالی نشان می‌دهد علیرغم نقش عمده و مهم زنان در نشر و انتقال حدیث كمتر بدان توجه شده است . لذا ابتدا در فصل اول به طرح و بررسی اهمیت مسئله و طرح فرضیاتی كه در باب شخصیت زن مسلمان و خصوصا زنان صحابی و راوی پیامبر(ص) مطرح است ، و سپس هدف از نگارش این رساله و روش تحقیق آن، پرداخته شد. در فصل دوم به طور اختصار به مقام و موقعیت زن در جاهلیت و چگونگی برخورد اسلام با این آئین و جایگاهی كه اسلام برای زن رقم زده و به حضور فعال زن در صحنه‌های مهم و مختلف اجتماع، پرداخته شد. در فصل سوم با عنوان روات از صحابیات ، اسامی راویان براساس نام مشهور آنها و به ترتیب حروف الفبا، و نیز دیگر نامهایی كه احیانا در كتب دیگر آمده بود و بعد از آن نام پدر، مادر، همسر، فرزندان و شرح حال راوی - در صورتی كه در منابع مذكور آورده شده بود- سپس ولادت و وفات ، فضایل به نقل از بزرگان و در ادامه نام كسانی كه راوی ایشان بوده و نیز افرادی كه از وی روایت داشته‌اند و در آخرین بخش همه احادیثی كه توسط راوی نقل و در منابع موجود دریافت شده، آمده است . درباره بعضی از افراد یافت شده كه برایشان گفته شده است كه راوی پیامبر هستند اما روایتی از آنها در كتب و منابع مذكور یافت نشد. و بدین وسیله شمه‌ای از نقش بارز زن مسلمان را در نقل و انتقال حدیث و فرهنگ اسلامی نمایاندیم.

کلیدواژگان :