حکم سخن گفتن نمازگزاران هنگام خطبه ها

حکم سخن گفتن نمازگزاران هنگام خطبه ها

دیدگاه فقها در مورد حرمت یا عدم حرمت سخن گفتن هنگام خطبه ها

بر پايه رواياتى که شرکت کنندگان در نماز جمعه را هنگام ايراد خطبه، به سکوت دعوت يا از سخن گفتن نهى کرده اند[۱]، قدر مسلّم اين است که سخن گفتن هنگام خطبه، کراهت دارد؛ ولى در باره حرمت آن، اختلاف نظر هست:

۱. شمارى از فقها سخن گفتن هنگام خطبه را حرام می دانند. از اين نظريه، به عنوان رأی مشهور میان فقها یاد شده است؛ شيخ طوسى و برخى ديگر از بزرگان، حرمت را مورد اتفاق نظر دانسته اند.[۲]

۲. شمارى از فقها، مانند محقّق حلّى در باره حرمت سخن گفتن هم زمان با ايراد خطبه، فتوايى نداده و به اصطلاح توقف کرده اند.

۳. امام خمينى[۳]و شمار ديگری از فقها از جمله آيات عظام: تبريزى، فاضل لنکرانى، مکارم شيرازى، سيستانى و بهجت معتقدند که اگر سخن گفتن، سبب عدم استماع خطبه و بى فايده شدن آن گردد، ترک آن لازم و در غير اين صورت، کراهت دارد.[۴]

۴. آية الله  خويى، سخن گفتن در هنگام ايراد خطبه ها را جايز نمى شمارد.[۵]


[۱]. ر. ک: الانصات، ترک ماينافى الاستماع.

[۲]. جواهر الکلام: ج ۱۱ ص ۲۹۲-۲۹۳.

[۳]. تحرير الوسيله: ج ۱ ص ۲۱۵.

[۴]. توضيح المسائل مراجع: ج ۱ ص ۸۸۲.

[۵]. توضيح المسائل مراجع: ج ۱ ص ۸۹۲.