تحلیل ادبی – تاریخی و شرح بر القصیدة الغرّاء فی ایمان ابی‌طالب شیخ البطحاء اثر احمد خیری پاشا حنفی مصری

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : باقر قربانی زرین

سال / شماره پیاپی / صفحه 22ـ 45

چکیده :

این مقاله در تحلیل و شرح قصیده‌ای 74 بیتی از احمد خیری حنفی (1324-1387 ق.) است به نام "القصیدة الغرّاء فی ایمان ابی‌طالب شیخ البطحاء" که در بارة فضائل و مقامات حضرت ابوطالب و اثبات ایمان آن جناب و بررسی انگیزه‌های نسبت‌های ناروا به ایشان است. نگارنده پس از مقدمه‌ای کوتاه به ترجمه کامل اشعار احمد خیری و شرح بعضی از آنها می‌پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :خیری حنفی، احمد – شرح حال؛ خیری حنفی، احمد – قصیده در مدح ابوطالب؛ القصیدة الغرّاء فی ایمان ابی‌طالب شیخ البطحاء.