آخرین وصی حضرت ابراهیم علیه السلام

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر مهدی پور

سال / شماره پیاپی / صفحه 46ـ64

چکیده :

نگارنده در چند موضوع سخن می‌گوید: جایگاه درخشندة حضرت ابوطالب در تاریخ اسلام، که وصیّ پیامبران بود، و خبرهای غیبی او. آنگاه کلمات خدای تعالی و پیامبر خدا و امیر المؤمنین در مورد ابوطالب را بیان می‌دارد. و بهترین اثار مکتوب در مورد ایشان را معرفی می‌کند. پس از آن، درباره علت‌های مخالفت با حضرت ابوطالب سخن می‌گوید و خاطراتی در این مورد می‌آورد. نقد کلمات محی الدین ابن عربی و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی، پایان بخش این نوشتار است.

کلیدواژه‌های مقاله :ابوطالب – احادیث در فضائل؛ ابن عربی، محی الدین – نقد کلمات در مورد ابوطالب؛ ابوطالب – آثار مکتوب و پیشنهادها.