چهار رساله دربارة حضرت ابوطالب و قصیدة لامیه

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : علی‌اکبر صفری

سال / شماره پیاپی / صفحه 111ـ141

چکیده :

این گفتار، شامل دو ترجمة منظوم فارسی از قصیدة لامیة حضرت ابوطالب است که غلامرضا دبیران (1296-1365 شمسی) سروده است. در مقدمة این دو قصیده یادداشت‌هایی از سید علی بهبهانی و محمود شهابی دربارة مقامات ابوطالب و دو ترجمة یاد شده آمده است. نگارنده در مقدمه، توضیحاتی دربارة ابوطالب و قصیدة لامیة او آورده و شرح حال و آثار غلامرضا دبیران را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌های مقاله :ابوطالب – قصیدة لامیه؛ قصیده لامیة ابوطالب – ترجمه منظوم فارسی؛ دبیران، غلامرضا – شرح حال و آثار؛ بهبهانی، سیدعلی – فضائل ابوطالب؛ شهابی، محمود.