معلوم زدایی از علم باری تعالی

نشریه : سفینه

نویسنده : أصدرها : محمدرضا ارشادی نیا

سال / شماره پیاپی / صفحه 142ـ 163

چکیده :

نگارنده در این مقاله که در نقد مقالة "علم بلا معلوم در احادیث امام رضا(ع)" نوشته محمد بیابانی اسکویی نگاشته، در مورد آن مقاله، حدود صد سؤال در قالب 22 عنوان کلی مطرح می‌کند. نگارنده بر آن است که این مقاله در موضوع خود ابهام‌هایی دارد که باید برطرف شود.

کلیدواژه‌های مقاله :علم بلامعلوم؛ بیابانی اسکویی، محمد – نقد آثار.