ترجمه و تحقیق مقدماتی از حدائق الناضرة

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی‌ارشد الهیات و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : دانشگاه فردوسی مشهد
سال دفاع : 1370

چکیده :

(۷)
ترجمه و تحقیق مقدماتی از حدائق الناضرة

علوی، محمود

کارشناسی‌ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
استاد راهنما: مدیرشانه‌چی، کاظم
۱۳۷۰
۲۰۰

چکیده: در این رساله، تنها به ترجمه و تحقیق دو مقدمۀنخست، از مقدمات دوازده‌گانه حدائق پرداخته شده است مقدمۀاول: در بارۀنقش تقیه در احادیث صادره از ائمۀمعصومین سلام‌ الله علیهم، و نیز پیرامون جعل اخبار دروغین و نسبت آن‌ها به ائمه (ع). مقدمه دوم: انتقاد شدید به تقسیم حدیث به چهار نوع صحیح و حسن و موثق و ضعیف توسط مرحوم علامه حلی و تأکید بر صحت اخبار کتب اربعه و نیز اخبار دیگر کتب حدیث.

کلیدواژگان :