شرح و ترجمه و اعراب و تصحیح و ذکر منابع و مآخذ عبارات عربی کتاب التوسل الی الترسل و نقد نظریات متن رساله ها و بررسی اسنادی آیات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد ادبیات عرب
مرکز آموزشی : دانشگاه تربیت مدرس
سال دفاع : 1369

چکیده :

(۹)
شرح و ترجمه و اعراب و تصحیح و ذکر منابع و مآخذ عبارات عربی کتاب «التوسل الی الترسل » و نقد نظریات متن رساله ها و بررسی اسنادی آیات و احادیث

دامادى قلم‏خان، جواد

کارشناسى ارشد ادبیات عرب
دانشگاه تربیت مدرّس
استاد راهنما: حریرچى، فیروز
۱۳۶۹

این پایان‏نامه در سه قسمت به شرح و ترجمه و اعراب و تصحیح و ذکر منابع و مآخذ و نقد و بررسى اسنادى آیات و احادیث کتاب «التوسّل الى الترسّل» پرداخته ‏است: در قسمت اول، مناشیر دیوانى و در قسمت دوم، امثله و مخاطبات، و در قسمت سوم، اخوانیات و ملاطفات ترجمه و تحقیق شده است.

کلیدواژگان :