ترجمه و تحقیق بخش تاریخ قرآن ، تاریخ حدیث وعدالت صحابه از كتاب اضواء علی‌السنة المحمدیة

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسي ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه تهران
سال دفاع : 1370

چکیده :

(۱۵)
ترجمه و تحقیق بخش تاریخ قرآن ، تاریخ حدیث وعدالت صحابه از كتاب «اضواء علی‌السنة المحمدیة » (ص ۲۴۵ـ۲۷۲ و ۳۳۹ـ ۲۵۶)

تقی زاده چاری، رمضان علی

دانشگاه تهران
استاد راهنما: حجتی كرمانی، علی
۱۳۷۰

موضوعات مورد بحث در این پایان‌نامه عبارت است از: مقدمه‌ای درشرح حال مؤلف ،‌فصل اول، تاریخ قرآن؛ فصل دوم،‌تاریخ حدیث؛ فصل سوم، عدالت صحابه. در فصل اول این موضوعات آمده است: كتابت قرآن، نویسندگان وحی، جمع قرآن، جمع قرآن در عهد عثمان،‌مصاحف ارسالی عثمان به بلاد.

کلیدواژگان :