تاريخ : سه شنبه 1395/12/24
کد خبر: 50012
رهنمودهای مقام معظم رهبری در باره سفرهای نوروزی

رهنمودهای مقام معظم رهبری در باره سفرهای نوروزی

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در آستانه‌ی فرارسیدن ایام تعطیلات نوروز و در پیش بودن سفرهای نوروزی، در پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR با عنوان اینفوگرافیک «دغدغه من».
در این اینفوگرافیک دغدغه‌ی ایشان مبنی بر کاهش جانباختگان حوادث رانندگی در این ایام و توصیه به مردم برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی مرور شده است.

اميدوارم به همه تان خوش بگذرد، اميدواريم ايام اول سال و عيد نوروز ان شاءالله به شما و همه ى ملت ايران خوش بگذرد و شاد باشيد و زندگى شیرينى داشته باشيد.

تلفات سفرهای نوروزی یکی از غصه ها ی من است
يىك از غصه هاىئ كه هميشه در دل بنده وجود دارد، غصه ى تلفات سفرها است؛ بخصوص در ايام عيد. هرچه ممكن است، بايد سعى كنيد-و همه سعى كنند - كه از وارد آمدن مصيبت در روزهایی كه انسان در انتظار شادمانی است، خوددارى شود. هميشه تا صحبت سفر و جمعيت و رفت و آمد و جاده و اينها ميشود، اين نگرانی و دغدغه انسان را ميفشارد.

از دستاندرکاران سفرهای نوروزی تشکر میکنم
حقیقتا جا دارد تشکر کنم از كسانی كه در ايام تعطيلات نوروز، به جاى اينكه در بین خانواده و دوستان خود، اوقات فراغتى را بگذرانند در بین راهها، در جاده ها، در بیرون از خانواده ها، سرگرم انجام خدمت و فعاليتند. من از همين جا به همه ى كسانى كه مسئول و دست اندركار سفرهای نوروزیند ... اظهار سلام و ارادت ميكنم؛ انشاءالله كه همه شان موفق باشند.

مردم
مردم مقررات و قوانین را رعایت کنند

رعایـت قوانیـن رانندگـی هـم واقعـاً جـزو آداب انضبـاط جمعـى و اجتماعی و مردمـى اســـت. افـــراد تســـليم سر به هـــوایی و بی فكـــرى نشـــوند، كـــه جـــان خودشـــان و ديگـــران را  بـه خطـر بيندازنـد. ...هرچـه ممكـن اسـت، مـا بايـد از ايـن حـوادث ناخواسـته بكاهيـم. اگـر ايـام شـادى و اسـراحت و فراغـت مـردم، خـداى نكـرده بـا يـك تلخـى همـراه شـود. خــب، مــردم بايــد توجــه كننــد.
مسئولان
با معرفت و نیت خالصانه وارد میدان کار شوید

هرچـــه ممكـــن اســـت، تـلاش را بيشـــر كنيـــد و واقعـــاً حوادث و سوانح را بـــه حداقـــل ممكـــن برســـانيد. ايـــن آمارهـــایی كـــه داده شـــد كـــه فــلان قـــدر حـــوادث كـــم شـــده، اينهـــا بنـــده را خوشـــحال نميكنـــد؛ اينها كم است، اينهـــا چيـــزى نيســـت؛ بايــد ما كارى كنيـــم كـــه واقعـــاً ّ - الا بنـــدرت - اتفاقـــى نيفتـــد كـــه شـــادى مـــردم، خشـــنودى و خوشـــحالی مـــردم خـــداى نكرده تبديـــل شـــود به تلخى و تلخكامى.

تلاش کنید تلفات سفرها کاهش پیدا کند

بــا معرفت وارد ميدان كار شويد. مثـلا روز را در مركــز فوريتهــاى پزشکــى در فـلان جــاده كار كرده ايــد، شــب خســته ايد و در حــال اســراحتيد؛ ناگهــان نصــف شــب يــك مجروحــى را مى آورنــد - كــه ممكن اســت ناخودآگاه در ذهــن شمـا بگــذرد كــه بــاز يــك مجــروح آمــد، يــك كار روى دســتمان گذاشــت-ســـخت اســـت ديگـــر؛ در خانه تـــان هـــم كـــه نيســـتيد. بدانيـــد هــمان لحظـه اى كـــه شـما داريـــد اين تلاش را ميكنيد، چشمهاى بيناى مأموران الهى - كرام الكاتبینی - شما را دارند مىبينند.

منبع :khamenei.ir
خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :