مطالعه سبک رهبری علی (ع)با سبک‌های رهبری موجود

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد
مرکز آموزشی : دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
سال دفاع : 1376

چکیده :

(19)
مطالعۀسبک رهبری علی (ع)با سبک‌های رهبری موجود

ابراهیمی، احمد

کارشناسی ارشد
دانشکدۀمعارف اسلامی و مدیریت
استاد راهنما: مشبکی، اصغر
زمستان 1376

چکیده پایان نامه به دست نیامد.

کلیدواژگان :