ایمان مستقر و مستَوْدَع

پرسش :

ایمان مستقر و مستَوْدَع یعنی چه؟پاسخ :

ايمان «مُستَقَرّ» ايمان پايداری است كه براى هميشه ، همراه انسان است و ایمان «مستَوْدَع»[۱]ايمان ناپايدارى است كه پس از مدّتى، از انسان جدا مى گردد، بدين معنا كه گوهر ايمان ، مدّتى به صورت امانت ، در اختيار اوست ، امّا به دليل اين كه نمى تواند از آن خوب پاسدارى كند ، آن را از دست مى دهد .


[۱]تعبير «مستقر» و «مستودع» ، از آيه ۹۸ از سوره انعام گرفته شده و رواياتى كه اين آيه را بر ايمان پايدار و ناپايدار تطبيق كرده اند، ظاهرا تأويل آيه را بيان كرده اند ، نه تفسير آن را.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت