جوامع روایی فریقین و گزارۀ نقصان عقل زن

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : زینب مجلسی راد

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 16

چکیده :

کاستی خرد زنان، گمانهای است که از دیرباز در متون اسلامی و دیدگاههای عالمان
اسلامی رایج بوده و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی خاصی را در ارزشگذاری شخصیت زن
در جهان اسلام به دنبال داشته است. ریشۀ این نگره، تنها در روایات فریقین قابل ردیابی
است، زیرا قرآن در این مسئله ساکت است. بدیهی است، گزارههای روایی »کاستی خ رَد
زنان«، زمانی اعتبار لازم را برای استناد در استنباط آموزهای دینی را پیدا میکنند که از
حیث اسناد و مصدر شرایط علمی و شرعی اعتبار را برخوردار باشند. این پژوهه به
بررسی گونه های این احادیث و شناخت آسیب های وارده بر آنها در ناحیۀ مصادر و اسناد
پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :احادیث عقل زنان، گونه شناسی، آسیب شناسی، مصادر، اسناد.