بازشناسی شخصیت «اسماعیل بن ابی زیاد سکونی»

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : حسین محققیان

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 36

چکیده :

یکی از روایانِ پرتکرار در مجموعۀ کتاب های رواییِ شیعه، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی است،
که با وجود توثیق شیخ طوسی و اشاره به عامیمذهب بودن وی، فقها و رجالیون دربارۀ او
بحث و اختالف داشته، سه نظر متفاوت: عامی ثقه، امامی ثقه و عامی ضعیف را بیان داشتهاند.
این پژوهش میکوشد با بررسی »سکونی« از جهات مختلف در منابع و اقوال بزرگان، وثاقتِ
گفته شده در بیان شیخ طوسی را تقویت کرده، و با بیان راههای دیگر، نسبت عامی بودن
سکونی نقد و بررسی شود.

کلیدواژه‌های مقاله :راویان مشهور، استثنای ابنولید، تضعیف علمای عامه، علوم حدیث، مبانی توثیق و تضعیف.