درنگی در حدیث: «علماء امّتی افضل من أنبیاء بنی اسرائیل»

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محسن زارع پور

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 28

چکیده :

روایت: «علماء امّتی افضل من انبیاء بنیاسرائیل» بسیار مشهور است، اما دربارۀ سند و متن این
روایت شبهاتی وجود دارد. روایت مزبور در منابع حدیثیِ کهن به چشم نمی خورد، و به انضمام
برخی قرائن، اطمینان به صدور آن از رسولاکرم بسیار مشکل اسم. در فرض صدور هم، از آنجا
که به حکم عقل و نقل، پیامبران بنیاسرائیل معصومند و تفضیل علمای غیرمعصوم بر انبیای
معصوم صحیح نیست، «علما» را یا به قرینۀ اینکه در برخی روایات، اهلبیت« علما» و شیعیان
«متعلمان» معرفی شدهاند، باید بر وجود ایشان تطبیق کرد و یا بر شاگردان ممتاز مکتب اهل-
بیت ،همچون سلمان فارسی که به درجات بالای ایمان دست یافته و به مقام عصمت
اختیاری رسیده اند، چراکه ایشان نیز همچون انبیا بر مردم زمانۀ خویش حجتند.

کلیدواژه‌های مقاله :اهلبیت)ع(، علمای امت، روایات ساختگی، انبیای بنیاسرائیل