اعتبار سنجی و فقه الحدیث آخرین توقیع

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمود کریمیان

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 20

چکیده :

در آخرین توقیع منسوب به امام عصر (عج) چنین عبارتی به چشم میخورد: « سَیَأْتِی شِیعَتِی مَنْ یَدَّعِی
الْمُشَاهَدَةَ أَلَا فَمَنِ ادَّعَى الْمُشَاهَدَةَ قَبْلَ خُرُوجِ السُّفْیَانِیِّ وَ الصَّیْحَةِ فَهُوَ کَاذِبٌ مُفْتَرٍ» ( کسانی از شیعیان میآیند که
ادعای مشاهده کنند، آگاه باشید که هر کس قبل از خروج سفیانی و ندای آسمانی ادعای مشاهده کند
دروغگویی بیپرواست). درباره معنای این عبارت احتمالهایی مطرح شده است ، این نوشتار در پی آن است تا
با بررسی احتمالات مطرح شده به نظری جامع دست یابد و احتمال قویتر را تبیین کند.

کلیدواژه‌های مقاله :توقیع، آخرین حدیث، فقه الحدیث، مشاهده، مالقات در غیبت کبرا