مؤلفه های مدیریت اقتصادی امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : مریم شجاعی حقیقی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 25

چکیده :

یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در جامعه اسلامی، بهره گیری از مدیریت شایسته و کارآمد است. این مدیریت
در نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی و مؤلفه هایی است که سیره و سخن امیرمومنان(علیه السلام)یکی از بهترین منابع
شناسایی و استخراج آنهاست. بررسی دقیق و جامع نهج البلاغه نشان می دهد که سه حوزه اقتصادی تولید، توزیع
و مصرف، در کنار دو اصل مدیریتی برنامه ریزی و نظارت، مؤلفه های مدیریت اقتصاد علوی را تشکیل
می دهد. نتایج به دست آمده از این تحقیق ـ که با رویکرد اکتشافی ـ تحلیلی انجام گرفته است ـ بیانگر آن است
که اصلی ترین برنامة امام علی(علیه السلام)در بخش تولید ثروت: تامین منابع مالی از طریق دریافت خراج و زکات، در
بخش توزیع درآمد: تقسیم مساوی بیت المال و در بخش مصرف: توجه به عمران و آبادانی است. داشتن برنامه
ای مشخص در مدیریت منابع اقتصادی و نیز توجه ویژه به مقوله نظارت از دیگر ویژگی های مدیریتی امام
علی(علیه السلام)در حوزه اقتصاد بوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :مدیریت علوی، اقتصاد علوی، آموزه های نهج البالغه، تحلیل روایی.