گرگور شوئلر و اعتبارسنجی روایات سیره نبوی

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد موسوی مقدم

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 34

چکیده :

گِرِگور شوئلر(Schoeler Gregor) از پژوهشگران معاصر غربی در تاریخ اسلام و
حدیث است که آثاری از وی در تاریخ حدیث به چاپ رسیده است. از جمله ی این آثار
میتوان به نوشته های او درباره ی آغاز نگارش در اسلام و فرآیند انتقال شفاهی و مکتوب
سنت اسلامی اشاره کرد. از میان جریان های اسلام پژوهی معاصر در غرب، وی در جریان
اندیشمندان «سنتگرام» قرار می گیرد، یعنی کسانی که برای منابع اسلامی ارزش تاریخی
قائل اند، به رغم آنکه معتقدند این منابع در فرآیند انتقال دچار تغییراتی شده اند. شوئلر به
گفته ی خود، به مطالعه در مسائل روش شناسانه ی مربوط به پژوهش در نقل شفاهی
علاقمند است و از رهیافت «نقادی روایت» دفاع می کند.
وی در کتاب «زندگینامه ی محمد، ماهیت و اصالت»، رهیافت تکامل یافته ی شناخت
توسط یُنبُل را در تحلیل روایات سیره نبوی به کار گرفته و برای تکمیل روش یُنبُل،
تحلیل سندیِ یُنبُل در تعیین «حلقه ی مشترک» را با مقایسه ی متون روایات ترکیب کرده
ا ست. مقدمه ی این کتاب مشتمل است بر مروری اجمالی، اما نسبتاً کامل و انتقادی بر
آثار سیره پژوهی و جریانات معاصر غربی در این حوزه از قرن نوزدهم میلادی تا
دوره ی کنونی.

کلیدواژه‌های مقاله :گرگور شوئلر، اعتلار، روایاس، سیره، خاورشناسان.