ترجمه و شرح قصیدة ایمان ابی‌طالب از دکتر عماد عبدالکریم سرور

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : فهیمه فهیمی نژاد

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

این گفتار، ترجمه و شرح قصیده عماد عبدالکریم سرور دانشمند معاصر سوری در باب ایمان ابوطالب است. در این قصیده که در پایان کتاب او صحوة الطالب فی ردّ الشبهات عن ابی‌طالب آمده و نوعی تلخیص کلّ کتاب به شمار است، شاعر به شیوة نقضی و حلّی ایمان ابوطالب را ثابت و گزارش می‌کند. نگارنده مقاله، موارد نیازمند به شرح را توضیح داده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ابوطالب بن عبدالمطلب- ایمان؛ سرور، عماد عبدالکریم- قصیده؛ صحوة الطالب فی ردّ الشبهات عن ابی‌طالب (کتاب)؛ ابوطالب بن عبدالمطلب- ادبیات عرب.