نقدی بر رویکرد صحابه‌نگاران به حضرت ابوطالب علیه السلام با تکیه بر ابن حجر و کتاب الاصابة

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : محمدرضا هدایت پناه

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

هدف نگارنده در این گفتار، بررسی عملکرد صحابه‌نگاران به ویژه ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابة در زمینة تعریف صحابه و اثبات صحابی بودن افراد و مقایسه آن با عملکرد آنان در باره ایمان ابوطالب است. نشان دادن این دو عملکرد، به خوبی گویای برخورد سیاسی با موضوع ایمان حضرت ابوطالب خواهد بود.

کلیدواژه‌های مقاله :صحابه‌نگاران، ایمان ابوطالب، تعریف صحابی، راه‌های اثبات صحابه، ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة (کتاب).