تحلیل تطبیقی نامه‌های امام علی علیه السلام به معاویه با آیات نفاق قرآن

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : محمدحسن کفش کنان

سال / شماره پیاپی / صفحه 77-100

چکیده :

یکی از متون درخور توجه در سیره سیاسی امام علی علیه السلام، مکاتبات حضرت با معاویه است.
از سوی دیگر شماری از آیات قرآن درباره منافقان نازل شده که دارای سبک و ادبیاتی متفاوت با دیگر آیات است.
این پژوهه کوشیده است تا با بررسی تطبیقی بین این دو منبع، میزان همسویی کلام امام علی علیه السلام خطاب به معاویه را با آیات قرآن درباره منافقان سنجیده و ارتباط آن دو را با رویکردی متن‌شناختی مورد ارزیابی قرار دهد.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در اکثر موارد سبک کلام امام علی علیه السلام موافق سبک کلام پروردگار بوده و تعابیر و مضامین به‌کار رفته در هر دو منبع، از هماهنگی قابل‌توجهی برخوردار بوده است.
این سازگاری از یک‌سو، نشانگر پیوند تنگاتنگ قرآن و نهج البلاغه و در نتیجه وثاقت کلام امام علی علیه السلام است و از دیگر سو، گواه روشنی بر چهره منافقانه معاویه به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌های مقاله :رابطه قرآن و نهج البلاغه؛ سبک‌شناسی نهج البلاغه؛ مکاتبات امام علی و معاویه