چهرة وفا؛ به یاد شعب ابی‌طالب و دیدار سیمای زیبای وفاداری و حمایت یاران

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : علی‌اکبر صفری
پديدآورنده : خلیل کمره ای

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

نویسنده (مرحوم آیت الله میرزا خلیل کمره‌ای) در این گفتار، دشواری‌های مسلمانان در شعب ابی‌طالب را بر می‌شمرد و قصیدة لامیه ابوطالب را سرود حماسی جوانان مسلمان محاصره شده می‌داند. آنگاه به ترجمة منظوم آن به فارسی توسط غلامرضا دبیران اشاره می‌کند. نویسنده به دولت‌های مسلمان پیشنهاد می‌دهد که این قصیده را به عنوان سند افتخار آن سالهای دشوار، ترویج کنند. همچنین علت مظلومیت ابوطالب را سیاست‌های بنی‌امیه در ظلم به اهل بیت: می‌داند. این نوشتار برای نخستین بار منتشر می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :کمره‌ای، خلیل؛ ابوطالب – قصیده لامیه؛ شعب ابی‌طالب؛ تاریخ اسلام؛ دبیران، غلامرضا؛ قصیده لامیه – ترجمه منظوم فارسی؛ مظلومیت ابوطالب؛ بنی‌امیه – ظلم به اهل بیت:.