بازخوانی مقالۀ «معلوم زدایی از علم باری تعالی»

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : محمد بیابانی اسکویی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

این مقاله، پاسخی بر مقالة "معلوم‌زدایی از علم باری تعالی" است که محمدرضا ارشادی‌نیا بر مقالة پیشین نگارنده در زمینة علم بلا معلوم نوشته است. نگارنده، توضیحاتی در مورد علم حصولی و رابطه علم با عالِم و معلوم، همراه با دیدگاه شماری از فیلسوفان مانند سید محمد حسین طباطبایی، مرتضی مطهری آورده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ارشادی‌نیا، محمدرضا؛ علم حصولی؛ علم حضوری؛ رابطه علم با معلوم؛ طباطبایی، سید محمدحسین؛ مطهری، مرتضی.