بخاری و ابوحنیفه، دو جریان متقابل

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمود احمدی میانجی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 18

چکیده :

پس از رحلتِ پيامبر اکرم ، در جانشينيِ سياسي و مرجعيت علمي و دينيِ آن حضرت ، بین مسلمانان اختلاف افتاد. عده اي فقط اهل بيتِ پيامبر را مرجع سياسي، علمي و دينيِ خود دانستند و به شیعه علی علیه السلام معروف
شدند. در اين ميان، ابوحنيفه ، نماد جريان «اهل الرأي و القياس» و بخاري، پيشواي جريان «اهل حديث»، در نقطه مقابل هم قرار دارند. بخاري در کتاب صحيح، به مخالفتِ با ابوحنيفه برخاسته و در صددِ اثبات اين مطلب است که
آراي ابوحنيفه ، خلاف ِ روايات پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله است. در نوشتار حاضر، ديدگاه بخاري و مشايخ اهل حدیث درباره ابوحنيفه ، مورد تحليل قرار ميگيرد.

کلیدواژه‌های مقاله :ابوحنيف ، بخاري، اهل رأي و قياس، اهل حديث