خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهن

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی غلامعلی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 14

چکیده :

هدف از این پژوهش، اثبات پایبندی رجالیان متقدم شیعه، به فرمایشات معصومان در »چگونگی توصیف راویاان« اسا. باه نرار
میرسد که شیوه توثیق و تضعیف رجالیان متقدم، ریشه در چارچوبی دارد که معصومان به عنوان شرایط ا گااه شارال مزم و گااه
شرال کمال ا برای راویان ترسیم کردهاند این شرایطِ روایی، به صورت مستقل تا کنون مطرح نشده اس. صداق.، ضبط، علم باه
جوانب موضوع و تشیع، چهار شرطی اس. که در روایات بدان اشاره شده اس. نمود این شرایط را میتوان در واژة »ثقه« در گفتار
معصوم و به تبع ایشان در کتب رجالیان مشاهده کرد در نگاه برخی از رجالیان متقدم »وثاق.« راوی نیز با نگاهی ویژه دنبال شده
که میتوان آن را نوعی »اعتماد درون مذهبی بر حدیث راوی« دانس. که حتی شامل اعتمااد باه راوی ضاعیف نیاز در پاارهای از
موارد میشود

کلیدواژه‌های مقاله :شرایط راوی، روایات توصیف راوی، شیوه جرح و تعدیل، رجالیان متقدم