مقایسه و تحلیل مواجهه ی رسول اکرم (ص) و امیرمؤمنان (ع) با منافقان

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : امیر بنی عصار

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 7

چکیده :

جریان نفاق، از آغاز ظهور اسلام تا کنون، همواره گریبان گیر جامعۀ اسلامی بوده و محنتهای فراوانی به دنبال داشته
است. در این میان، رسول اکرم و امیرمؤمنان که در دو دورۀ متفاوت، رسالت ادارۀ جامعۀ اسلامی را بر عهده
داشتند، با این جریان به مقابله برخاسته و در جهت افشا و خنثی سازیِ فعالیت آنان بسیار تلاش کردند. مسئله ای که
در این باره کمتر مورد توجه قرار گرفته، آن است که: آیا بین نحوۀ مواجهۀ رسول اکرم و امیرمؤمنان با
منافقان، تفاوتی وجود داشته است؟ این پژوهش می کوشد با مقایسه و تحلیل این دو مواجهه، نشان دهد شدت عمل
امیرمؤمنان متناسب با شرایط زمانی، بیشتر از نحوۀ تعامل رسول اکرم با منافقان بوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :جریان نفاق، تعامل با منافقان، پیامبر و منافقان، امام علی و منافقان