بررسی مصداق اهل بیت و مفهوم «اراده» در آیه ی تطهیر

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : رضا عطایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 16

چکیده :

یۀ 33 سورۀ «احزاب»، از ارادۀ خداوند دربارۀ پاکیِ اهلبیت از هر گونه پلیدی سخن گفته است. تفاوت ضمیرهای قسمتی از آیه با آیات قبل و بعد، موجب اختلاف دیدگاه ها در تعیین مصداق اهل بیت و مفهوم «اراده» در آیۀ تطهیر
شده است. با توجه به نقش محوری آیۀ تطهیر در اثبات قرآنیِ «عصمت»، ارائه پژوهشی مستقل در این زمینه ضروری
می نماید. هدف این مقاله، تعیین مفهوم «اراده» و شناخت مصداقیِ انسان هایی است که با ارادۀ خود، به عالی ترین درجۀ
عصمت و طهارت دست یافته اند و به جهت طهارت میتوانند مرجع مطمئنی در مسائل علمی، دینی و سیاسی جامعه
باشند. دستآورد تتبع، بررسی و تحلیل متون اسالامی، تعیین مصداق اهلبیت و اثبات ارادۀ تکوینی در قالب تشریع (نه
فارغ یا نافی از تشریع) است که حاصل این مطلب، اثبات طهارت اختیاری اهل بیت در خبر قطعیِ خداوند است.

کلیدواژه‌های مقاله :اصحاب کساء، رجس، ارادۀ تکوینی و تشریعی، عصمت و اختیار، تفسیر مأثور، معارف قرآن و حدیث