تأثیر شیطان بر انسان در تطبیق گزاره های صحیفه ی سجادیه با قرآن

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی انجم شعاع

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 19

چکیده :

قرآن با بیان ابعاد گوناگون فعالیت های شیطان، به معرفی او می پردازد. صحیفۀ سجادیه نیز همگام با قرآن،
مفاهیم ارزشمندی را در موضوع شیطان شناسی مطرح کرده و دعای هفدهم، به شناخت شیطان اختصاص
دارد. پژوهش حاضر، به بررسی سخنان امام سجاد در صحیفۀ سجادیه، دربارۀ تأثیر شیطان بر انسان
می پردازد. تلاش شیطان برای انحراف فکری و عملیِ انسان، در قالب گزاره های متعددی مورد اشارۀ امام
سجاد قرار گرفته و دو بخشِ مقاله را تشکیل میدهد. از ویژگیهای این نوشتار، جمع آوریِ تمامی متون
مذکور در صحیفه و تطبیق و تحلیل آن با آیات قرآن کریم است. دستور خداوند در قرآن، دربارۀ شناخت شیطان
و نیاز به یادگیریِ روشهای او در منحرف کردن انسان، نگارش مقالۀ حاضر را ضروری می نماید.

کلیدواژه‌های مقاله :شیطانشناسی، امام سجاد ، وسوسه، دعا، معارف قرآن و حدیث