عبدالله بن سبا، آن چه بود و آن چه نبود

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 21

چکیده :

«عبدالله بن سبا» چهره اى مرموز و مبهم در متون تاریخى است که دربارۀ او بسیار سخن گفته شده است نگاشته های تاریخى اهل سنت، به ویژه در دورۀ اخیر، او را یهودى زاده اى بنیانگذار شورش علیه عثمان و پایه گذار تفکر شیعی معرفی کرده اند در مقابل، پژوهشگران شیعى با بررسى اسناد و متون ارائه شدۀ تاریخى، شخصیت او را ساختۀ دست مخالفان شیعه برشمرده و حتى برخی وجود او را انکار کرده اند.
بررسى منابع تاریخى و حدیثى، نادرستى هردو نظر را اثبات و معلوم میکند که عبدالله بن سبا، فردى افراطى و غالى در دورۀ امیرالمؤمنین بوده که طرفداران اندکى نیز داشته، ولی دخالتى در حوادث سیاسى و اجتماعى دورۀ خویش نداشته و مورد اعتنا نبوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :عبدالله بن سبا، غلو، سیف بن عمر، سَبَأیۀ