مدل «احسان - سپاس» و مکانیزم تأثیر آن بر روابط اجتماعی

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : عباس پسندیده

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 20

چکیده :

احسان و سپاس از امور مورد تأکید دین بوده و اثر غیر قابل انکاری بر بهبود روابط اجتماعی دارد
نظریۀ محبت در اسلام بر پایۀ محبت احسان است و لذا احسان از طریق جلب محبت موجب بهبود روابط می شود همچنین سپاسگزاری از سویی دربارۀ دوستان موجب افزایش رضامندی و وفاداری و دربارۀ دشمنان موجب اصلاح روابط میشود؛ و از سوی دیگر موجب تقویت ارتباط با خدا شده و در عین حال از همان مسیر به بهبود روابط اجتماعی نیز کمک میکند.

کلیدواژه‌های مقاله :احسان، سپاس، روابط اجتماعی