فلسفه شکل گیری سبک «موضوعات نگاری» در اهل سنت

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمد مهدی احسانی فر

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 28

چکیده :

«موضوعات نگاری» در اهل سنت، متأثر از تاریخ جمع و تدوین حدیث در میان ایشان است. اتفاقات این مقطع تاریخی و اشکالات حدیث پژوهی آن در کتابهای »الموضوعات« قابل ردیابی است. تحلیل شکل گیری سبک موضوعات نگاری و مفاهیم التزامی آن، راهی در بررسی نگاه و رفتار محدثان اهل سنت دربارۀ روایاتشان و زمینهای برای نقد منصفانۀ روایات سنی است. مأموریت این پژوهش، ردیابی آثار جمع و تدوین حدیث اهل سنت، در کتابهای الموضوعات و هدف آن، ارائه تحلیلی تطبیقی بین این نگارشها و اشکالات موجود در تاریخ حدیث پژوهی آنان است. این پژوهش توانسته با نگاهی تطبیقی به نگارشهای الموضوعات و تاریخ حدیث اهل سنت، روش نقد روایات سنی را بر اساس دیدگاهها و رفتار محدثان سنی مذهب، سامان بخشد و پس از بیان ویژگیهای تاریخ تدوین حدیث در این گروه، رابطۀ نخستین نگارشهای الموضوعات را با مدونات حدیثی آنها تحلیل کند. این پژوهش نشان میدهد، وجود سبک موضوعات نگاری در اهل سنت، نوعی اعتراف ایشان به اشکاالت زیاد احادیثشان بوده و قوّتی برای آنان به
شمار نمیآید.

کلیدواژه‌های مقاله :وضع و جعل، نقدالحدیث، سبکشناسی منابع حدیثی، مطالعات تطبیقی، تاریخ حدیث.