حدیث «عشرة مبشرة» یا استفاده های سیاسی از روایت

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : مایا یازگی
پديدآورنده : سید مهدی حسینی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 16

چکیده :

مستشرقان با مطالعه در موارد اختلافی بین گرایش ها و نحله های اسلامی، نتایج و دست آوردهای خود را به صورت روشمند و جدید ارائه کرده اند. »مایا یازگی« و از مستشرقان معاصر و با بررسی روشمندانه روایت جعلی«عشرۀ مبشره» که در منابع اهل سنت نقل شده، به تبیین چگونگی انتخاب جانشینی پیامبر پرداخته است. او در صدد پاسخ به این سؤال است که: پس از رحلت پیامبر انتخاب جانشینان آن حضرت بر چه اساسی بوده است؟ و با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن بیان گونه های مختلف حدیث و با بررسی سندی و متنی آن، به ساختگی بودن حدیث اشاره میکند. وی با طرح «شهرت متأخر» حدیث و «نماد عدد ده»، ممتاز دانستن این ده نفر را از دیگر صحابه، قانع کننده نمیداند. او با توجه به اهمیت
سیاسی حدیث ، به این نتیجه میرسد که «عشرۀ مبشره» جانشینان پس از پیامبر در جامعه اسلامی اند که
چهار نفر از اعضای عشره، خلیفه شدند و شش نفر دیگر، شورایی تشکیل دادند که مأمور به انتخاب
خلیف بعدی از میان خودشان بودند.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث عشرۀ مبشّره، خلافت قریش، کاربرد سیاسی.