اعتبار سنجی اصل زید نرسی

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : مهدی خویی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 24

چکیده :

اصول حدیثی، کتاب هایی هستند که در عصرِ معصومان نگاشته شده اند. یکی از این نوشته ها به «اصل زید نَرسی» معروف است. هرچند نرسی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام بود، در توثیق و تضعیف وی و میزان اعتبار کتابش، آرای متفاوتی مطرح شده است. این مقاله در صدد شناسایی و سنجش اعتبار اصلِ زید است و سعی شده آرای گوناگون، بررسی شده و
اطلاعاتی که میتواند به اعتبارسنجیِ کتاب کمک کند، گردآوری و تحلیل شود. این پژوهش توانسته است، جامعترین اطلاعات تحلیلی را دربارۀ زید نرسی و اصل وی، در قالبی نو و بر اساس استانداردهای اعتبارسنجیِ منابع حدیثی شیعه ارائه کند.

کلیدواژه‌های مقاله :اصل نرسی، اصول ستة عشر، اصول اولیه