اختلاف احادیث در بیان ارزش زیارت امام حسین(ع)

پرسش :

چرا روایتی ارزش زیارت امام حسین(ع) را برابر با یک حج و عمره می داند و روایت دیگر ، آن را معادل سه حج و دیگری ، معادل ده حج و همچنین تا یکهزار حج و یکهزار عمره؟!پاسخ :

در تبیین اختلاف روایات ارزیابی فضیلت زیارت سید الشهدا(ع) و سنجش آن با حج و عمره ، به دو علّت ، می توان اشاره کرد :

۱ . اختلاف کیفیت زیارت ها

ممکن است بگوییم که اختلاف روایات ، ناظر به اختلاف کیفیت زیارت هاست ، بدین معنا که هر چه معرفت زائر ، بیشتر باشد و آداب زیارت را بهتر رعایت کند و هدف آن را بیشتر تأمین نماید ، طبعا زیارت او از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود و ارزش بیشتری دارد . بر این اساس، ممکن است که زیارت زائری ، برابر با یک حج ، ارزش گذاری شود و زیارت زائری دیگر ، معادل ده حج ، و زیارت فردی دیگر ، یکصد حج و زیارت دیگری ، یکهزار حج و همین طور تا بیش از یکهزار حج گزاردن .

۲ . مفهوم عددی نداشتن اعداد

با تأمّل در متن احادیث یاد شده ، مشخّص می شود که عدد در آنها ، مفهوم عددی ندارد ؛[۱]بلکه مقصود از آن ، کثرت است . به همین جهت ، در شماری از این احادیث وقتی راوی از برتری زیارت امام حسین(ع) بر حج ، شگفت زده می شود ، امام(ع) بر تعداد آن می افزاید .

بنا بر این ، مقصود در همه این روایات ، آن است که فضیلت زیارت امام حسین(ع) ، بسی بیشتر از فضیلت حج و عمره است . دلیل این مطلب ، در پاسخ به سؤال دوم ، روشن خواهد شد .

یادآوری:

بی تردید ، موضوع سنجش ، در احادیثی که زیارت امام حسین(ع) را برتر از حجْ مطرح کرده اند ، مقایسه میان حج واجب (حَجَّة الإسلام) و زیارت مستحب نیست ؛ بلکه مقایسه میان حجّ مستحب و زیارت است . بدین جهت ، در برخی احادیث ، تصریح شده که زیارت امام حسین(ع) ، نمی تواند جایگزین حَجة الإسلام شود ؛ بلکه برای کسی که توان گزاردن حج را ندارد ، زیارت وی ، پاداش حج را دارد ، تا هنگامی که توانِ گزاردنِ حج را پیدا کند .

بنا بر این ، مقصود از روایاتی که زیارت امام(ع) ، را با فضیلت تر از حج دانسته اند ، این است که پس از انجام دادن حج واجب ، در شرایط ویژه ای، زیارت ایشان از فضیلت بیشتری برخوردار است .


[۱]يعنى مقصود از هر يك از اين اعداد ، نفى عددهايى نيست كه با اين عدد ، اختلاف دارند .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت