تاريخ : شنبه 1395/3/1
کد خبر: 51189

« تفسیر امامیه » منتشر شد

کتاب «تفسیر امامیه » به کوشش و ویرایش محمّد علی طباطبایی و به همت پژوهشگاه قرآن و حدیث، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

موج سوم شیعه پژوهی در غرب، با کنار نهادن رویکرد های جدلی و فرقه نگرانه، نگاهی نو به تشیع در انداخته و تلاش های علمی شیعه را از دیر باز تا کنون می کاود. در این رویکرد تازه، تشیع به مثابه یک فرهنگ مولّد و زایا مورد بررسی قرار می گیرد و آثار بر جای مانده از دانشمندان شیعی با دقت هر چه تمام تر در بستر تاریخی شان کاویده می شوند. نو بودن این جریان علمی در غرب، و نیز گستردگی نسبی و در حال رشد بودن آن، ما را بر سر یک پیچ حساس تاریخی قرار داده است.

کتاب پیش رو، یکی از نخستین گام ها در این راه نوگشوده است: برگردانی از تلاش های علمی غریبان در شناخت تفسیر امامیه، راهی ناپیموده که جز با توسل به ایمان، پشتکار و پایداری نسل جوان و تلاشگر حوزه و دانشگاه، نمی توان بر مشکلات و موانع آن فائق آمد و به سرمنزل مقصود رسید.

مقالات این مجموعه:

چهارده مقاله ای که در این کتاب ترجمه و ارائه شده اند منتخبی از بهترین نگاشته های غربیان در موضوع تفسیر امامیه در دو دهه گذشته هستند که البته قریب به اتفاق آنها در همین چند سال اخیر نگاشته و منتشر شده اند.

کتاب حاضر مشتمل بر دو بخش اصلی است:

در بخش نخست مقالاتی گرد آمده اند که حاوی مباحثی کلی درباره تفسیر امامیه هستند و بر یک موضوع خاص و جزئی متمرکز نیستند .

بخش دوّم کتاب حاضر شامل ۹ مقاله است که هر یک از آنها بر یک اثر تفسیری خاص، یک دوره زمانی خاص یا تفسیر یک آیه خاص در آثار تفسیری شیعه متمرکز هستند. مقالات این بخش بر اساس ترتیب تاریخی سوژه ها، از نخستین قرون هجری تا دوران معاصر، چیده شده اند.

مقالات این مجموعه توسط ۶ نویسنده مختلف به یکی از زبان های انگلیسی و فراتسوی نوشته، یا از زبانی دیگر به انگلیسی ترجمه شده اند و سپس به قلم ۱۰ مترجم مختلف به فارسی برگردانده شده اند.

کتاب « تفسیر امامیه در پژوهش های غرب » به کوشش و ویرایش محمد علی طباطبا یی، با شمارگان ۵۰۰ ، بهای ۱۸۰۰۰ تومان ، به همت پژوهشگاه قرآن و حدیث، توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :