نفی رجعت با قرآن

پرسش :

آیا این آیه، رجعت را نفی نمی کند؟
«أَ لَمْ يَرَوْا كمْ أَهْلَكنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ.
مگر نديده اند كه چه بسيار نسل ها را پيش از آنان هلاك گردانيديم كه ديگر آنها به سويشان بازنمى گردند؟».پاسخ :

اين آيه از بازگشت نيافتن گروه هايى سخن مى گويد كه هلاك شده اند و نمى تواند نافى رجعت باشد. در واقع از اين آيه استنباط مى شود كه نسل هاى هلاك شده، به دليل اين كه يك بار عذاب دنيوى شده اند، ديگر بازگشتى ندارند تا دوباره عقوبت شوند و تنها عذاب برزخ و حساب و كتاب آخرت پيش روى آنان است؛ امّا كسانى كه در دنيا عذاب نشده اند و سزاوار آن هستند، بازگشت دارند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت