اشکال عقلی به رجعت

پرسش :

آیا در مورد رجعت، این اشكال عقلى مطرح نیست؟
برگشت گناهكاران، به يكى از دلايل زير انجام مى شود: مجازات، اذيّت يا بيان خيانت آنها به مردم. مجازات را در آخرت خواهند كشيد و مجازات دنيوى آنها ظلم است. اذيّت را در قبر خواهند ديد. بيان خيانت آنها نيز در اين زمان فايده ندارد، براى مردم زمان خودشان مفيد است، نه مردم زمان ديگر.پاسخ :

احاديث باب رجعت، تصريح دارند كه باز گرداندن مجرمان، براى مجازات دنيوىِ آنان است و مجازات دنيوى، هيچ منافاتى با عذاب آخرت ندارد و ظلم نيست، چنان كه اگر قاتلى را در دنيا قصاص كنند، باز هم در آخرت عذاب در انتظارش هست. چشيدن شيرينى اجراى عدالت در دنيا، حق مظلومان است. بنا بر اين، نبايد اجراى اين حق را منافى عذاب آخرت دانست. همچنين مى توان بيان خيانت آنان را براى ديگران، از جمله دلايل رجعت آنها دانست. اين بيان، تنها براى مردم زمان خودشان مفيد نيست؛ بلكه براى مردم هر زمانى مفيد است و مى تواند درسى عبرت آميز باشد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت