رجعت و ترجیح غیر افضل بر افضل

پرسش :

رجعت امامان(ع) در زمان امام زمان(ع) اتّفاق خواهد افتاد. به ادلّه عقلى و نقلى اثبات شده كه ممكن نيست يك چشم به هم زدن زمين، از حجّت، خالى بماند، و ممكن نيست غير افضل بر افضل مقدّم شود... با اين مقدّمات، رجعت معنا ندارد؛ چون لازم مى آيد يا امام مهدى(ع) از امامت عزل شود، در صورتى كه بر حسب ادلّه، امامت او تا قيامت ادامه دارد، يا غير افضل - يعنى امام زمان(ع) بر افضل - ، يعنى امير مؤمنان(ع) يا امام حسين(ع) - مقدّم باشد و يا عدد امامان از دوازده نفر زيادتر باشد و رياست امام، عمومى نباشد.پاسخ :

اوّلاً اگر امامت غير افضل به امر و اجازه خود افضل باشد، اشكالى ندارد. ثانياً ممكن است هر يك از امامان رهبرى ناحيه اى را به دست گيرند و به نوعى تقسيم كار قائل شويم. ثالثاً ممكن است رجعت ساير امامان، پس از شهادت امام مهدى(ع) باشد. دليلى قاطع بر اين مطلب نيست كه امامت امام زمان(ع) تا قيامت ادامه خواهد داشت، به ويژه اين كه در برخى احاديث، از رحلت ايشان و كفن و دفنشان به دست امام حسين(ع) سخن رفته است. افزون بر اين، حديثى از رجعت امير مؤمنان(ع) و امامان ديگر سخن گفته است و امامان(ع) را به عنوان كارگزاران على(ع) معرّفى كرده است.[۱]

پاسخ هاى ديگرى نيز به اين اشكال داده اند كه براى پرهيز از تطويل، از بيان آنها خوددارى مى كنيم؛[۲]امّا در هر حال، عدد امامان از دوازده، تجاوز نخواهد كرد و همان امامان قبلى باز خواهند گشت.


[۱]مختصر بصائر الدرجات: ص ۲۹، بحار الأنوار: ج ۵۳ ص ۷۴ ح ۷۵.

[۲]براى ديدن آنها، ر.ك: الإيقاظ من الهجعة: ص ۴۱۲ - ۴۲۱.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت