رجعت و تناسخ

پرسش :

آیا رجعت، مستلزم تناسخ نیست که از نظر اسلام، مردود است؟پاسخ :

اين اشكال از فهم نادرست معناى تناسخ و معناى رجعت ناشى شده است. تناسخ به معناى آن است كه روح كسى پس از مرگ، در بدنى ديگر، غير از بدن خودش وارد شود؛ امّا رجعت به معناى بازگشت روح به بدن خود فرد است، دقيقاً مانند همان اتّفاقى كه در معاد خواهد افتاد. اگر بازگشت روح به بدن در معاد مستلزم تناسخ است، در رجعت هم هست؛ امّا نه در معاد و نه در رجعت، بازگشت به بدنى ديگر نيست؛ بلكه بازگشت به بدن خود فرد است. بنا بر اين، هيچ امرى كه محال يا خلاف اسلام باشد اتّفاق نخواهد افتاد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت