تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج ‏البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : رحمت الله مرزوقی
پديدآورنده : جعفر ترک زاده
پديدآورنده : زینب پیروی نژاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 43-70

چکیده :

هدف اصلی این پژوهش تدوین و اعتباریابی الگوی رهبری معنوی اسلامی در سازمان از منظر نهج‏البلاغه بوده است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه اساتید و صاحب­نظران حوزه مدیریت اسلامی در دانشگاه شیراز بود که در مرحله کیفی براساس روش نمونه گیری غیرتصادفی اشباع نظری، 30 نفر و در مرحله کمی براساس روش نمونه‏گیری غیرتصادفی افراد کلیدی، 34 نفر انتخاب شده‏اند. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی و از نوع الگوسازی بوده که با استفاده از روش همسوسازی داده‏های چندگانه به تدوین و اعتباریابی چارچوب نظری اولیه پرداخته شده است. نتایج پژوهش در مرحله کیفی نشان داد که الگوی رهبری معنوی اسلامی مشتمل بر سه بعد بینشی دربرگیرنده­ی سه مؤلفه­ی اعتقادی، عقلانی و تخصصی، بعد نگرشی دربرگیرنده دو مؤلفه عاطفی و فرهنگ‏سازی و بعد کنشی شامل دو مؤلفه منشی و هدایت‏گری می‏باشد. در مرحله کمی، نیکویی مدل اندازه‏گیری از طریق تحلیل عامل تأییدی بررسی گردید و یافته‏ها بیانگر تأیید روایی و پایایی الگو بود. لذا الگوی نهایی این پژوهش می‏تواند مبنای مناسبی برای شناخت رهبران از جایگاه خود و همچنین سنجش و ارائه راهکارهای بهبود نقش مدیران سازمانی به عنوان رهبران معنوی در سازمان خویش، قرار گرفته و براساس معرف‏های تعریف شده در این الگو، آموزش‏های متناسب برای ایفای هرچه بهتر آنها ارائه گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :رهبری؛ رهبری معنوی؛ مدیریت اسلامی؛ نهج‌البلاغه