طراحی الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : حمیدرضا خسروآبادی
پديدآورنده : بهروز رضایی منش

سال / شماره پیاپی / صفحه 67-94

چکیده :

توجه به موضوع تصمیم ­گیری اخلاقی با توجه به اهمیت دو موضوع تصمیم­ گیری و اخلاق در زمینه دانش مدیریت، هر روز رشد بیشتری پیدا می‌کند و امروزه اندیشمندان علم مدیریت به این باور رسیده­اند که مدیران در هنگام اخذ تصمیمات، باید مؤلفه ­های اخلاقی را نیز مدنظر قرار دهند؛ اما مسأله­ ای که وجود دارد آن است که چه تصمیمی، اخلاقی محسوب می­شود. در این پژوهش تلاش شده است الگویی از تصمیم­گیری اخلاقی مدیران، مبتنی بر آموزه­های کتاب شریف نهج­البلاغه ارائه شود. بدین منظور از استراتژی پژوهشی داده­بنیاد استفاده گردیده است و حاصل امر، استخراج 641 گزاره­، 50 مفهوم و 14 مقوله بوده است. در این راستا ابتدا تک­تک گزاره­های نهج­البلاغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس مفاهیم کلیدی استخراج گردیده است. در گام بعد، مقوله­های تحقیق، متشکل از مفاهیم مستخرج قبلی، مورد شناسایی قرار گرفته و در سه نوع محوری، اصلی و زمینه­ساز دسته­بندی گردیده­اند. برخی از مهم­ترین مؤلفه­های شناسایی‌شده عبارت‌اند از: التزام به حق، عدالت، حسن تدبیر، فهم و ادراک صحیح، محوریت منافع و مصالح عامه، صداقت و امانت­داری. مقوله ­های شناسایی‌شده، معیارهای الگوی تصمیم ­گیری اخلاقی مبتنی بر نهج­ البلاغه به شمار آمده و الگوی نهایی تحقیق را تشکیل داده است.

کلیدواژه‌های مقاله :الگوی تصمیم‌گیری؛ تصمیم‌گیری اخلاقی؛ آموزه‌های نهج‌البلاغه؛ مدیران