نقش فضای صدور در فهم نهج‌البلاغه

نشریه : پزوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : باقر ریاحی مهر
پديدآورنده : سید عیسی مسترحمی

سال / شماره پیاپی / صفحه 115-132

چکیده :

عقلا در مفاهمه خود، شرایط و فضای زمانی و مکانی را در نظر‌ می­گیرند، لذا درک کامل این مفاهمات، فارغ از این مسأله، امری مشکل و در برخی موارد غیرممکن است. دریافت مفاهیم نهج‌البلاغه نیز بدون توجه به فضا و موقعیت‌های صدور کلام امیرالمؤمنین (ع)، دریافتی ناقص خواهد بود. دانستن فضای صدور کلام امام علی (ع) سبب درک مفهوم و مصداق کلمات به‌کاررفته در سخنان آن حضرت، برطرف شدن ابهام و یافتن پاسخ برخی شبهات وارده به متن نهج‌البلاغه و نیز کشف مطابقت سخنان حضرت با مقتضای حال مخاطبان آن می‌شود. از سوی دیگر‌ می­توان شخصیت امیرالمؤمنین (ع) و معاصران ایشان را از این رهگذر شناخت و شیوه‌ی تربیتی و حکومتی آن حضرت را با فهم فضای صدور عبارات این کتاب شریف ممکن ساخت. بخش عمده­ای از فضای صدور نهج‌البلاغه را‌ می­توان با تحلیل متن نهج‌البلاغه، مراجعه به مسانید و مصادر این کتاب و بهره­گیری از برخی منابع حدیثی و تاریخی به دست آورد.

کلیدواژه‌های مقاله :حضرت علی (ع)؛ نهج‌البلاغه؛ فضای صدور؛ شأن صدور؛ اسباب صدور