آثار قیام حضرت مهدی(ع) نیازمند دعا

پرسش :

آيا تحقّق آثار قيام - كه فلسفه نهضت جهانى مهدى(ع) است - ، به دعا نياز دارد؟پاسخ :

اصل قيام امام مهدى(ع) حتمى است، امّا زمان و شكل وقوع و نيز آسانى و سختى آن، و همچنين افراد و تعداد شركت جويان در آن، از قطعيت برخوردار نيست و اين، خود، عرصه جديدى براى دعا و راز و نياز فراهم مى آورد. بر همين پايه، تحقّق آثار قيام و به كمال رسيدن نهضت نيز امرى است كه به فراهم آمدن ده ها عامل و صدها زمينه چينى نيازمند است كه دعا و درخواست از خداى رحمان مى تواند بخشى از آنها باشد. همچنين توجّه به محتواى ادعيه مى تواند جامعه آرمانى شيعه را ترسيم كند و فاصله ما را با آن برنمايد؛ امرى كه مسئوليت ما را در زمينه چينى براى ظهور به ما يادآورى مى كند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت