يارى رساندن فرشتگان به امام مهدى(ع) نیازمند دعا

پرسش :

مگر يارى رساندن فرشتگان به امام مهدى(ع) ، امرى مشكوك و مردّد است كه به دعا نياز داشته باشد؟پاسخ :

شركت جستن فرشتگان در قيام و تعداد و زمان به يارى آمدن آنها مى تواند بدين گونه به دعاى ما گره بخورد و در پى اجابت ادعيه، تعداد فراوان ترى فرشته و بسى پيش تر و يا در مواضعى بيشتر به يارى بيايند. افزون بر اين، بازخوانى مكرّر اين ادعيه، سبب افروختن شعله اميد در دل منتظران ظهور و تقويت روحىِ ياران امام است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت