رؤیت امام مهدی(ع) و تنافى با فلسفه غيبت و انتظار

پرسش :

غيبت و بويژه طولانى شدن آن، براى آزمودن و سنجش ايمان به غيب و شكيب مؤمنان است و اگر امكان رؤيت امام وجود داشته باشد و هر از گاه بتوان سؤالى پرسيد و كمكى گرفت چگونه این آزمودن انجام شود؟پاسخ :

ما نيز موافقيم كه سهولت ارتباط و امكان تشرّف فراوان و آسان، با فلسفه غيبت، منافات دارد؛ امّا ديدارهايى كه گاه براى يك نسل انسانى اتّفاق نمى افتد و يا در طول يك قرن، از عدد انگشتان در نمى گذرد، نه تنها با غيبت منافاتى ندارد، بلكه نور اميد را در دل مؤمنان بر مى افروزد و يارى و پاسخگويىِ گاه به گاه امام ، ايشان را متوجّه خسارت هاى طول كشيدن غيبت مى نمايد و آنان را به دعا و راز و نياز براى پايان يافتن غيبت و آمادگى براى ظهور وى ترغيب مى كند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت