رؤیت حضرت مهدی(ع) و همسان شدن غيبت كبرا با غيبت صغرا

پرسش :

اگر در روزگار غيبت كبرا نيز امكان رؤيت باشد ، ديگر چه تفاوتى ميان غيبت كبرا با غيبت صغرا خواهد بود، در حالى كه طبق احاديث و باور شيعه، تعدّد و تفاوت دو غيبت، روشن است؟پاسخ :

تفاوت ميان دو دوره غيبت، مقبول همگان است؛ امّا اين تفاوت به وسيله نصب نايبان و سفيران خاص در غيبت صغرا و عدم آن در غيبت كبرا حاصل است و تفاوت ديگرى لازم نيست، هر چند در روزگار غيبت صغرا، ديدار و ارتباط با امام بويژه مكاتبه ، آسان تر و تعداد ملاقات ها بيشتر بوده است و اين نيز تفاوتى ديگر است. گفتنى است برخى عالمان نخستين نيز همين تفاوت ها را برشمرده اند.[۱]


[۱]ر. ك: الغيبة، نعمانى: ص ۱۶۱ و ۱۷۳، الغيبة، طوسى: ص ۶۱.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت