مؤلّفه های سياست ورزي در سيره امام رضا(ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگی رضوی

نویسنده : پديدآورنده : جلال درخشه
پديدآورنده : سیّد محمّدمهدی حسینی فائق

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 28

چکیده :

اصل امامت يکي از اصيلترين مباني اعتقادي شيعه به شمار میآید و پايه انديشه سياسي شيعه را شکل میدهد. ازاینروست که راهبري جامعه بر اساس دیدگاه ها و نگرشهای ائمه معصومين(ع) براي وصول به سعادتمندي فرد و جامعه همواره در ادبيات اعتقادي شيعه مورد تأکید قرارگرفته است. در اين ميان استخراج مؤلّفه های سياستورزي از الزامات بنياديني است که براي وصول به چنين سعادتمندي باید مدنظر قرار گیرد. مقاله حاضر میکوشد با جستوجو در سيره امام رضا(ع)، مؤلّفه های سياستورزي ايشان را که برگرفته از مباني وحياني است و بايد مبنايي براي تنظيم مناسبات سياسي و اجتماعي يک جامعه اسلامي قرار گيرد، به روش توصيفي تحليلي بررسي و تجزيه و تحليل کند. يافته هاي اين پژوهش نشان میدهد سياستورزي در سيره امام رضا(ع) ذيلِ اصل امامت، در بردارنده اصولي نظیر نفی حاکمیت طاغوت و نهی همکاری با آن، تقیه، مصلحت، مبارزه منفی در کنار سایر ملاحظات عملی سیاسی است.

کلیدواژه‌های مقاله :سياست ورزي، امام رضا(ع)، انديشه سياسي، امامت، شيعه.