بررسي نقش نماز در جهت دهی به سبك زندگي اسلامي در سیره رضوي

نشریه : فصلنامه فرهنگی رضوی

نویسنده : پديدآورنده : ابراهیم ابراهیمی
پديدآورنده : اصغر طهماسبی بلداجی
پديدآورنده : سید ابراهیم مرتضوی
پديدآورنده : لیلا قنبری

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 26

چکیده :

فرهنگ رضوي مجموعه ای از باورها و ارزشها و بایدها و نبايدهايي است كه از سيره علمي و عملي امام رضا(ع) و آموزه های ديني سرچشمه میگیرد. ازمنظر فرهنگ رضوي نماز یکی از فرمانهایی است که به زندگی معنای اسلامی بودن را میدهد؛ از یک نظر میتوان نماز را یک مؤلفه عملی در سبک زندگی محسوب کرد و از طرف دیگر خود نماز شاخصه ای است که به تمامی جوانب زندگی جهت میدهد و در تمامی حیطه های زندگی معنای اسلامی بودن را متجلی میکند. از یکسو اعتقادات نمازگزار را نهادینه میکند و در هر شبانه روز نمازگزار شهادتی بر اعتقادات مهم خود میکند؛
از سویی دیگر با نقش ارتباطی بین خالق و مخلوق با ارائه رویکردهای رفتاری سبک زندگی نمازگزار را در مقابل مشکلات مقاوم و در سخت ترین شرایط زندگی به فریاد میرسد. علاوه بر این نماز نقش بی بدیلی در ارائه رویکردهای عملی و اجتماعی در زندگی دارد که در مجموع میتوان گفت کلیت و فرع زندگی اسلامی در پرتو نماز به معنای واقعی شکل میگیرد. جستار پيش رو مباني نماز مطلوب و تأثیرگذار در زندگي از منظر فرهنگ رضوي را در سه محور: اهتمام به نماز اول وقت، حضور قلب و نماز جماعت مورد بررسي قرار داده است همچنان كه شاخصه ای نماز در سبك زندگي اسلامي را در ابعاد فردي و اجتماعي بيان داشته است؛ نتيجه آن‌كه در فرهنگ رضوي نماز با داشتن مؤلفه های خاص، به عنوان ركن دين به تمام جوانب زندگي فردي و اجتماعي سمت و سو میدهد و با ارائه شاخصه ای فردي و اجتماعي كمال و سعادت فرد و جامعه را فراهم میکند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)، نماز، سبك زندگي، زندگي فردي، زندگي اجتماعي.