آثار تربیتی امام رضا(ع)در تعالی باورهای معنوی مردم ایران

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : محمود نیک آیین
پديدآورنده : حسنعلی بختیار نصرآبادی
پديدآورنده : حمزه علی بهرامی
پديدآورنده : کمال نصرتی هشی
پديدآورنده : نفیسه عباسپور

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 22

چکیده :

هدف از نگارش مقاله، توصیف و بررسی تأثیر تربیتی امام رضا(ع) در تعالی باورهای معنوی مردم ایران است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام و با استفاده از منابع موجود و در دسترس به توصیف و تحلیل پیامدهای حضور امام رضا(ع)در ایران در دوران حیات و بعد از شهادت پرداخته شد. برای رسیدن به هدف فوق، ابتدا شناختی از وضع معنوی ایرانیان قبل از حضور امام رضا(ع) به ویژه در دوران ساسانیان لازم بود که بصورت گذرا و اجمالی به آن پرداخته شد و مشخص گردید؛ بخاطر وجود ظلم و ستم حاکمان، مردم ایران به دنبال آئینی میگشتند که عدالت و مساوات جزء مؤلّفه های آن باشد. امّا با ورود اسلام و با شناخت ابتدایی از آن، مردم ایران در می‌یابند؛ راه نجات همین دین و مجریان آن است. لذا مردم ایران به خاطر عملکرد ناصحیح حاکمان غاصب و دنیا خواه بنی امیّه و بنی عبّاس بر ممالک اسالمی من جمله ایران نه تنها عطش معنویشان لبریز و بهرهمند نمیگردد که مورد ظلم و تحقیر هم واقع میشود. در نهایت با حضور امام رضا(ع) در ایران و فرصت ولایتعهدی ایشان و اقدامات مؤثّر آن بزرگوار، مردم به سمت معنویّت واقعی هدایت شدند و بعد از شهادت ایشان نیز با ترویج فرهنگ زیارت و حضور سادات دعوت شده توسّ ط این امام عزیز، مردم ایران در معنویّت رشد فزایندهای پیدا کردند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)، معنویّت، تربیت معنوی، ایران.